KUG: Kleine Uitbreiding Gewasbescherming

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen in kleine teelten

Zoals u ongetwijfeld weet, staat het pakket toegelaten gewasbeschermingsmiddelen onder grote druk. In ons waterrijke en dichtbevolkte land is het erg lastig om middelen toegelaten te krijgen. Daar komt nog bij dat er bij ons vaak sprake is van kleine toepassingen. Voor de internationale gewasbeschermingsindustrie is het met enige regelmaat niet lonend om voor al onze teelten toelatingen aan te vragen.

Al jaren werken wij vanuit onze brancheorganisatie Agrodis samen met de brancheorganisatie van de industrie, Nefyto, en de sectororganisaties aan oplossingen hiervoor. Een belangrijke doorbraak die wij hebben bereikt is de zogeheten KUG-toelating. Dat is een speciaal soort toelating voor kleine toepassingen. Dit kan voor u van groot belang zijn.

Wat is een KUG-toelating?

Een Kleine Uitbreiding Gewasbescherming (KUG)-toelating is een extra gebruiksmogelijkheid van een gewasbeschermingsmiddel. Een gewasbeschermingsmiddel mag alleen maar gebruikt worden voor die toepassingen waarvoor het middel is getoetst bij het College voor de toelating van Gewasbeschermingsmiddelen (Ctgb). Als er een sectorbelang is om een dergelijk middel ook te gebruiken voor kleine toepassingen kan een KUG-toepassing aangevraagd worden.

In Nederland gebruikt het Ctgb twee uitgangspunten om te bepalen of het een kleine toepassing is, zijnde:

  • ‘niet op ruime schaal geteeld’. Voor onbedekte teelt geldt 5000 hectare en voor de bedekte teelt geldt 1000 hectare of minder. Dit resulteert in de lijst kleine toepassingen. 
  • Indien het totale areaal groter is, maar het verwachte gebruik erg beperkt dan kan de aanvrager de ‘uitzonderlijke behoefte’ laten toetsen’. Daardoor kan soms toch een middel voor een groot gewas als KUG toegelaten worden.

Het bijzondere is dat voor een dergelijke toepassing maar beperkt onderzoek hoeft te worden gedaan. Er wordt wel naar milieu en veiligheid gekeken, maar niet naar de werkzaamheid en de mogelijke schadelijkheid voor het gewas.

Wat heb ik daar aan als teler?

KUG-toelatingen leveren u meer mogelijkheden op om middelen in te kunnen zetten. Met name in teelten waar de industrie onvoldoende mogelijkheden ziet om de kosten van een normale toelating terug te verdienen.

Hoe weet ik of een toepassing een KUG-toelating heeft?

Als u met gewasbeschermingsmiddelen werkt moet u altijd goed kijken naar het wettelijk gebruiksvoorschrift (WG). Daarin staat waar u het middel voor mag gebruiken. KUG-toepassingen staan daarin apart genoemd. Er staat dan bij dat het gebruik in die teelten is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009 (dat is de verwijzing naar het artikel uit de Europese gewasbeschermingsverordening waar de KUG op is gebaseerd).

N.B. Een KUG-toepassing is alléén mogelijk als uitbreiding op een bestaande toelating. Er zijn dan ook geen middelen die alleen KUG-toepassingen hebben. Het is dus zaak goed op te letten of een toepassing om een KUG gaat of onder de normale toelating valt. In overleg tussen Agrodis en Nefyto is afgesproken dat Fytostat een lijst tot stand brengt met alle KUG-toelatingen van de deelnemers, met daarbij de teelten waarin het mag worden toegepast.

Het kan zijn dat de KUG-toelating nog niet op het etiket vermeld staat dat u op voorraad heeft staan. In dat geval kunt u op de site van het Ctgb de toelating van het middel opzoeken en daar zal in het actuele WG dan de KUG-toelating wel vermeld staan als deze toelating al wettelijk is. U mag dan volgens dit etiket het middel dat u op voorraad heeft staan toepassen.

Uw teeltadviseur kan u hierbij natuurlijk altijd helpen.

Wat is het risico als ik van een KUG-toepassing gebruik maak?

Dergelijke toepassingen zijn niet beoordeeld op werkzaamheid en ook niet op fytotoxiteit. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, vóórdat het middel gebruikt wordt.

Uiteraard is er wel een veronderstelling dat het middel werkzaam zal zijn, maar dat is niet helemaal zeker, omdat voor dit toepassingsgebied dat niet is onderzocht. Dat geldt dus ook voor het risico op schade aan het gewas.

Een KUG-toelating is eigenlijk het recht om binnen de wettelijke kaders met die toepassingen te mogen experimenteren in dit toepassingsgebied als sector. Maar dan wel op eigen risico. U blijft dan ook zelf verantwoordelijk voor mogelijke schade aan het gewas die er ontstaat door het werken met KUG-toepassingen.

2011 CORNE P1000610.JPG

Specialisten

De teeltspecialisten van GO

De GO-partners hebben specialisten in dienst, op het gebied van alle tuinbouwteelten, openbaar groen, techniek en Safety, die u graag voorzien van een advies op maat.

basf logo

Fabrikanten

Onze A-Fabrikanten op een rij

GO streeft naar langdurige relaties met fabrikanten die kwaliteit leveren en investeren in R&D. Zo blijven onze specialisten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

2008 stand preidag GObladmst.jpg

Producten

Exclusieve producten onder GO-label

Innovatie en kwaliteit staan centraal binnen GO. Samen met fabrikanten zoeken we steeds naar verbetering en ontwikkelen we soms producten onder eigen label.