GBM monitor ipv Gewasbeschermingsplan

Vanaf 26 februari 2015 is de Gewasbeschermingsmonitor van kracht. Dat betekent dat iedereen die voornemens is professionele gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken –dus ook buiten de landbouw– verplicht is om te beschikken over een gewasbeschermingsmonitor. Wat betekent dat nu concreet?

Alle maatregelen registreren

In de monitor houdt u alle daadwer-kelijk getroffen maatregelen op het gebied van geïntegreerde gewasbe-scherming gedurende het teeltseizoen bij.

Dat geldt niet alleen voor de keuze van gebruikte gewasbeschermings-middelen, maar ook welke fysische, biologische en mechanische maatregelen u neemt, zoals inzet van biologische bestrijders en mechanische onkruidbestrijding.

Daarnaast bevat de monitor eveneens het vruchtwisselingsplan, rassen-keuze en uitgangsmateriaal, in-spanningen voor het signaleren van toenemende ziektedruk, emissiebe-perkende maatregelen.

Ook biologie registreren

Vormvrij

De overheid heeft er bewust voor ge-kozen om de monitor vormvrij te hou-den.

Hiermee wordt de telers ruimte gebo-den om aan te sluiten op de beschik-bare managementinformatie- en teelt-registratiesystemen.

2 maanden na teelt

Binnen 2 maanden na de teelt moet de Gewasbeschermingsmonitor worden afgerond.

Beter onderbouwen

Doel is dat telers op basis van de mo-nitor zijn beslissingen over de te ne-men maatregelen in het komende jaar beter kan onderbouwen.

Daarnaast helpt de gewasbescher-mingsmonitor de toezichthouders om naleving van de beginselen voor geïntegreerde gewasbescherming te controleren.

Onderdelen monitor

  • teeltfrequentie en voorvrucht, met een vruchtwisselings-plan;
  • rassenkeuze en uitgangs-materiaal, aandacht voor: resistente/ tolerante cultivars en standaard- of gecertificeerd zaai- en plantgoed;
  • monitoring van schadelijke or-ganismen in het gewas;
  • gebruik van waarschuwings-, advies- en beslissings-ondersteunende systemen gericht op tijdig signaleren van toenemende ziektedruk;
  • toegepaste biologische, fy-sische en mechanische maat-regelen, waaronder de inzet van biologische bestrijders en mechanische onkruidbestrij-ding;
  • keuze van gebruikte middelen op basis van risico’s voor mens en milieu (moet bijgehouden worden conform artikel 67 van verordening (EG) nr. 1107/ 2009);
  • emissiebeperkende maatre-gelen, inclusief toedieningstech-nieken;
  • resistentiemanagement bij het gebruik van middelen;
  • overige maatregelen die hebben bijgedragen aan het verminderen van het gebruik van chemische middelen;
  • oordeel over het succes van de toegepaste beheersmaatre-gelen.
2011 CORNE P1000610.JPG

Specialisten

De teeltspecialisten van GO

De GO-partners hebben specialisten in dienst, op het gebied van alle tuinbouwteelten, openbaar groen, techniek en Safety, die u graag voorzien van een advies op maat.

basf logo

Fabrikanten

Onze A-Fabrikanten op een rij

GO streeft naar langdurige relaties met fabrikanten die kwaliteit leveren en investeren in R&D. Zo blijven onze specialisten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

2008 stand preidag GObladmst.jpg

Producten

Exclusieve producten onder GO-label

Innovatie en kwaliteit staan centraal binnen GO. Samen met fabrikanten zoeken we steeds naar verbetering en ontwikkelen we soms producten onder eigen label.