Handhaving toepassingsvoorschriften imidacloprid in de glastuinbouw

De vele inspanningen van de afgelopen jaren ten spijt, zijn er nog steeds overschrijdingen van wettelijke residu normen van imidacloprid voor het oppervlaktewater in glastuinbouw-gebieden. Bayer CropScience vindt het van het hoogste belang dat overschrijding van milieunormen wordt voorkomen. 

Begin vorig jaar is de norm voor imidacloprid door het Ctgb naar beneden bijgesteld. Dit resulteerde in een aanpassing van het etiket. Het wettelijk gebruiksvoorschrift bepaalt sinds 1 mei vorig jaar dat er gezuiverd moet worden. Bayer wil nu als aanvullende actie voor Admire in de glastuinbouw overgaan op een systeem van gecontroleerde distributie via de Stichting CDG.

Draagvlak neemt af

Bayer benadrukte deze week in een brief dat de oppervlaktewaterover-schrijdingen van imidacloprid maatschappelijk in de belangstelling staan.

Vanuit de hoek van de wetenschap, diverse milieuorganisaties, de waterschappen en de waterleiding-bedrijven is forse kritiek geuit op de huidige situatie. Het geduld raakt op. Dit leidt o.a. tot publiekscampagnes tegen het gebruik van gewasbescher-ming, diverse juridische procedures en een sterke interesse vanuit de politiek.

Het draagvlak voor het gebruik van gewasbeschermingsmid-delen en daarmee ook de beschikbaarheid komt hierdoor steeds meer onder druk te staan.

Bayer CropScience wil met een aanvullende actie niet alleen een versnelling aanbrengen in de verbetering van de waterkwaliteit, maar tevens laten zien dat zij de politieke en maatschappelijke aandacht voor deze problematiek ernstig neemt.

 

Gecontroleerde distributie

Bayer CropScience heeft daarom het Ctgb voorgesteld om voor Admire in de glastuinbouw over te gaan op een systeem van gecontroleerde distributie via de Stichting CDG.

Dit systeem houdt in het kort in dat deze middelen alleen nog mogen worden verkocht aan telers die kunnen aantonen dat zij beschikken over een werkende zuiveringsvoorziening, zoals bepaald in de toepassingsvoor-waarden op het etiket.

Aan het wettelijk gebruiksvoorschrift van het etiket van Admire is daarom een extra passage toegevoegd met de melding dat wij dit product niet mogen verkopen aan glastuinbouwbedrijven die niet kunnen aantonen dat zij kunnen voldoen aan de toepassings-voorwaarden voor waterzuivering zoals weergegeven in het Wettelijk Gebruiksvoorschrift. 

Aan dit regime van gecontroleerde distributie wordt op korte termijn praktisch invulling gegeven binnen de Stichting CDG. Het Ctgb heeft als respijttermijnen bepaald dat wij product met het oude etiket mogen uitleveren tot 8 augustus 2015 en dat eindgebruikers (u als teler) deze verpakkingen tot 08 oktober 2015 in huis mogen hebben.

Dat zal betekenen dat wij vanaf 8 augustus Admire alleen nog mogen uitleveren aan tuinders die kunnen aantonen dat zij kunnen voldoen aan de toepassings-voorwaarden voor waterzuivering.

Neem contact op met onze specialisten voor meer info. 

Toepassingsvoorwaarden:

Om in het water levende organismen te beschermen is het in de bedekte teelten niet toegestaan om ongezuiverd filterspoelwater, drainwater bij substraatteelten en drainagewater bij grondgebonden teelten op het oppervlaktewater te lozen.

Het te lozen drain-, drainage en filterspoelwater mag uitsluitend worden geloosd, nadat het te lozen drain-, drainage en filterspoelwater geleid wordt door een werkende zuiveringsvoorziening.
Deze zuiveringsvoorziening dient te bestaan uit één van onderstaande combinaties van technieken:

  • H2O2 + MDUV + actief koolfilter of
  • H2O2 + LDUV + actief koolfilter of
  • Ozon + actief koolfilter
  • Een andere door het bevoegd gezag gelijkwaardig verklaarde techniek

De zuiveringsvoorziening wordt tenminste één maal per jaar op de goede werking gecontroleerd en onderhouden door een deskundige op het gebied van zuiveringsvoorzie-ningen.

Een bewijs van de controle en het onderhoud is binnen de inrichting aanwezig en op aanvraag direct te tonen.

2011 CORNE P1000610.JPG

Specialisten

De teeltspecialisten van GO

De GO-partners hebben specialisten in dienst, op het gebied van alle tuinbouwteelten, openbaar groen, techniek en Safety, die u graag voorzien van een advies op maat.

basf logo

Fabrikanten

Onze A-Fabrikanten op een rij

GO streeft naar langdurige relaties met fabrikanten die kwaliteit leveren en investeren in R&D. Zo blijven onze specialisten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

2008 stand preidag GObladmst.jpg

Producten

Exclusieve producten onder GO-label

Innovatie en kwaliteit staan centraal binnen GO. Samen met fabrikanten zoeken we steeds naar verbetering en ontwikkelen we soms producten onder eigen label.