Toolbox biedt handvatten voor normoverschrijding emissie

Emissiepunten

Ondanks de strenge(re) regels en dat er al veel wordt gedaan in het veld met driftreducerende technieken, luchtondersteuning, spuitvrije zones etc., komt het toch nog te vaak voor dat middelen in het oppervlaktewater terecht komen. Feit is dat in sommige regio’s de normen flink worden overschreden. Dat hoeft niet eens met enorme hoeveelheden, als je bedenkt dat 1 druppel werkzame stof al 10 km sloot (1 m breed en 1 m diep) onder de drinkwater norm kan brengen. Er hoeft bijvoorbeeld maar een sealtje van een fles de sloot in te waaien… 

Tot wel 50% van de normoverschrijdingen zijn het gevolg van handelingen op het erf.

Middelen verdwijnen

Gevolg is dat dit water onbruikbaar is voor drinkwater of dat de werking van het middel vermindert. En dat kan leiden tot gebruiksrestricties of zelfs tot een verbod. Ook neemt de milieudruk van de overgebleven middelen toe. Recent voorbeeld is de discussie rondom de neonicotinoïden.

Daarom moeten we met de hele sector ons bewust zijn van de emissiestromen en er aan werken om in de toekomst de normen te behalen en daarmee bruikbare middelen op de markt te houden.

Toolbox emissiereductie

Ter ondersteuning hebben Nefyto, de unie van Waterschappen, Agrodis en LTO Nederland de Toolbox emissiebeperking ontwikkeld. Dit bevat 17 kaarten met informatie over praktische maatregelen voor beperking van de emissie op diverse vlakken (zie kader). Doel hiervan is om iedereen die met gewasbescherming werkt bewuster te maken van de emissierouters op het bedrijf en hen praktische maatregelen aanreiken om de emissie naar het oppervlakte water te verminderen.

 

Praktische invulling

Een aantal zaken zijn al ingebed in de praktijk in een aantal teelten, zoals de mechanische bewerkingen eggen en schoffelen bij de onkruidbestrijding. Andere zaken vergen wellicht een investering die niet altijd direct mogelijk is, zoals GPS gestuurd spuiten.

Verwerken restvloeistoffen

Er valt vooral nog wat te halen op het erf, o.a. met het opvangen van de restvloeistof en het verwerken hiervan, met bijvoorbeeld de Heliosec, Osmofilm of Phytobac.

Ideale spuitmoment

Verder zijn het bepalen van het ideale spuitmoment en de nauwkeurigheid van de toepasser essentieel. Niet alleen voor de emissiereductie, maar ook voor een optimale werking van het middel. Een juiste afstelling van de dopkeuze en boomhoogte met de rijsnelheid geven een betere indringing en minder drift.

17 punten emissiereductie

De Toolbox emissiereductie bevat de volgende 17 informatiekaarten met praktische maatregelen.

 1. Het activiteitenbesluit: Hoe hoort het ook alweer?
 2. Vermindering afspoeling door perceelsinrichting
 3. Vermindering drift door perceelsinrichting
 4. Driftreducerende spuittechnieken
 5. Technische innovaties op de spuit
 6. Driftreductie in de fruitteelt
 7. Pleksgewijze toepassing van middelen
 8. Zijwaartse spuittechnieken in de boomteelt
 9. Geïntegreerde onkruidbestrijding: preventie, waarnemen, mechanisch, LDS
 10. Geïntegreerde gewasbescherming: weerbare bodem en natuurlijke vijanden
 11. De toepasser bepaalt de emissie
 12. Restvloeistof: beperken, verdunnen, verdringen en opvangen
 13. Restvloeistof opruimen
 14. 13 a. Externe reiniging: vul- en wasplaats op het erf
 15. 13 b. Biologische zuiveringssytemen: een aantal opties om de restvloeistof biologisch af te voeren
 16. 13 c. Zuivering restvloeistof door verdamping
 17. 14. Puntemissie vanuit andere bronnen dan de veldspuit
 18. 15. Het optimale spuitmoment

[Bron: www.toolboxwater.nl]

Download de complete set kaarten

 

2011 CORNE P1000610.JPG

Specialisten

De teeltspecialisten van GO

De GO-partners hebben specialisten in dienst, op het gebied van alle tuinbouwteelten, openbaar groen, techniek en Safety, die u graag voorzien van een advies op maat.

basf logo

Fabrikanten

Onze A-Fabrikanten op een rij

GO streeft naar langdurige relaties met fabrikanten die kwaliteit leveren en investeren in R&D. Zo blijven onze specialisten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

2008 stand preidag GObladmst.jpg

Producten

Exclusieve producten onder GO-label

Innovatie en kwaliteit staan centraal binnen GO. Samen met fabrikanten zoeken we steeds naar verbetering en ontwikkelen we soms producten onder eigen label.